ЦСОП "Никола Вапцаров"
Център за специална образователна подкрепа в град Елхово

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора"

От 2012г. училището участва в Проект BG051PO001-4.2.05-0001 “Да направим училището привлекателно за младите хора.